tickets

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN
Stichting Festival Dedemsvaart

Artikel 1- Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Stichting Festival Dedemsvaart (hierna te noemen: “SFF”) en degene die een toegangsbewijs ter zake een door SFF georganiseerd evenement bestelt/koop (hierna te noemen: de “klant”). Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomst tot stand komen via een door SFF voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: “(voor)verkoopadres”) en indien de overeenkomsten tot stand komen via het officiële ticket exchange platform van SFF (hierna te noemen: “ticket exchange platform”) ofwel de Marktplaats die SFF aanbiedt.

1.2 Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (muziek)- uitvoeringen en/of andere manifestaties in de ruimte zin des woord.

1.3 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de
klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2- Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen SFF en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij SFF dan wel een voor SFF ingeschakeld (voor)verkoopadres, dan wel via het exchange platform bestelt/koopt.

2.2 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege tussen SFF verstrekt document of een door of vanwege SFF verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.

2.3 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.4 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van SFF. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. SFF mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). SFF is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor te zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door dan SFF een door SFF ingeschakeld (voor)verkoopadres, dan wel via het ticket exchange platform, verstrekt toegangsbewijs.

2.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust daarom op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.6 Alleen aanschaf via het mijnetickets-systeem op www.strawberryfeildsfestival.eu garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

2.7 Het toegangsbewijs bestaat uit een barcode welke via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant wordt verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. SFF kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

2.8 SFF behoudt het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren toegangsbewijzen.

Artikel 3- Verbod doorverkoop e.d.

3.1 De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken. Verkoop van originele tickets tegen hogere prijs kan ervoor zorgen dat de betreffende tickets ongeldig worden verklaard.

3.2 De klant is richting SFF gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan.

3.3 De klant die zijn toegangsbewijs ‘om niet’ (voor niks) en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichting zoals verwoord en voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er richting SFF voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichting nakomen.

3.4 Indien de klant zijn verplichting zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een directe opeisbare boete van €10.000,- per overtreding aan SFF verschuldigd en €5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt en onverminderd het recht van SFF om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

Artikel 4- Overige verplichtingen van de klant

4.1 De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.

4.2 De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel voor aanvang als tijden het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs tonen.

4.3 De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens bet bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om SFF onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.

4.4 Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

4.5 Indien de klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

4.6 De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van, SFF de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel de brandweer en andere bevoegden.

Artikel 5- Rechten van SFF

5.1 Bij overtreding door de klant van (een of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is SFF gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zodat dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor de toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan, SFF al dan niet via een (voor)verkoopadres of het ticket exchange platform, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie.

5.2 SFF behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien SFF dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is SFF gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

5.4 De artiest en SFF zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

Artikel 6- Overmacht

6.1 In geval van overmacht in de ruime zin des woord, waaronder in dit verband mede begrepen zieke en/of afzegging van de artiesten(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën etc. heeft SFF het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

6.2 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door SFF wordt geannuleerd, zal SFF uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de kant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang voor een ander evenement.

6.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door SFF wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres) overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

Artikel 7- Aansprakelijkheid SFF

7.1 SFF is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan SFF toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen SFF is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a) gevolgschade;

b) immateriële schade;

c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van vrijwilligers of medewerkers van SFF

7.2 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in de zin dat SFF geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

7.3 SFF zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden regelmatig te controleren (via www.intothegreatwideopen.nl) of de aanvangstijd ongewijzigd is.

7.4 SFF is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

7.5 SFF is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

Artikel 8 –Persoonsgegevens

8.1 SFF verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar website in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees hier onze privacyverklaring.

Artikel 9 –Slotbepalingen

9.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en SFF bestaat is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 SFF hanteert de eigen Algemene Voorwaarden als leidend voor de Algemene Voorwaarden van derden.

9.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen SFF en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de voegde rechter te Utrecht. SFF is te allen tijde bevoegd een andere wettelijke bevoegde rechter aan te wijzen.